Phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến

1. Giới thiệu

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi các dịch vụ cung cấp cũng cần phải tiện lợi và nhanh chóng hơn. Hoạt động quản lý bán hàng cũng không nằm ngoài những đòi hỏi đó. Các khâu trong qui trình bán hàng cũng cần thực hiện nhanh chóng hơn, đơn giản và tiện lợi hơn.

Dựa trên sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, phổ thông của internet và các thiết bị di động, Công ty Phát triển Phần mềm Quang Trung phát triển một giải pháp có thể đáp ứng những đòi hỏi thực tế trên. Phần mềm quản lý bán trực tuyến.

2. Tính năng tiêu biểu

  • Quản lý sản phẩm bằng mã vạch
  • Quản lý khuyến mãi, chiết khấu linh hoạt đối với từng mặt hàng, khách hàng được chỉ định
  • Quản lý vị trí lưu trữ hàng hóa trong kho (Block, Floor, Position)
  • Quản lý xuất nhập tồn, cảnh báo định mức
  • Theo dõi thu, chi, công nợ khách hàng
  • Chạy online trên nền tản web, tương thích nhiều kích thước màn hình (điện thoại, máy tính bảng, web chuẩn)
  • Có thể quản lý nhiều chi nhánh, không hạn chế số lượng
  • Hệ thống phân quyền đa dạng, linh động theo từng vai trò người dùng

3. Chi tiết tính năng

3.1 Quản lý bán hàng

3.1.1 Đơn đặt hàng

Danh sách đơn đặt hàng

Danh sách đơn đặt hàng

sales_don_mua_hang_chi_tiet

Tạo mới đơn đặt hàng

3.1.2 Hóa đơn

sales_hoa_don_danh_sach

Danh sách hóa đơn

sales_chi_tiet_hoa_don

Tạo mới hóa đơn

3.1.3 Hàng bán trả lại

sales_hang_ban_tra_lai_danh_sach

Danh sách hàng bán trả lại

sales_hang_ban_tra_lai_chi_tiet

Chi tiết hàng bán trả lại

 

3.1.4 Khuyến mãi

sales_khuyen_mai_ds

Danh sách khuyến mãi

sales_khuyen_mai_chi_tiet

Chi tiết khuyến mãi

3.1.5 Chiết khấu

sales_chiet_khau_danh_sach

Danh sách chiết khấu

sales_chiet_khau_chi_tiet

Chi tiết chiết khấu

3.2 Quản lý kho

3.2.1 Đơn mua hàng

Danh sách đơn đặt hàng
Danh sách đơn đặt hàng

Danh sách đơn mua hàng

sales_don_mua_hang_chi_tiet

Chi tiết đơn mua hàng

3.2.2 Nhập kho

sales_nhap_kho_danh_sach

Danh sách phiếu nhập kho

sales_nhap_kho_chi_tiet

Chi tiết phiếu nhập

3.2.3 Xuất kho

sales_xuat_kho_danh_sach

Danh sách phiếu xuất kho

sales_xuat_kho_chi_tiet

Chi tiết phiếu xuất kho

3.2.4 Tồn kho

sales_ton_kho_danh_sach

Danh sách tồn kho

3.2.5 Kiểm kê kho

sales_kiem_ke_kho

3.2.6 Sản phẩm/Dịch vụ

sales_san_pham_danh_sach

Danh sách sản phẩm

sales_san_pham_chi_tiet

Chi tiết sản phẩm

3.2.7 Nhà cung cấp

sales_nha_cung_cap_danh_sach

Danh sách nhà cung cấp

sales_nha_cung_cap_chi_tiet

Chi tiết nhà cung cấp

3.2.8 Kho hàng

sales_kho_hang_danh_sach

Danh sách kho hàng

sales_kho_hang_chi_tiet

Chi tiết kho hàng

3.3  Thu/Chi/Công nợ

3.3.1 Tìm kiếm giao dịch

sales_tim_kiem_giao_dich_danh_sach

3.3.2 Công nợ khách hàng

sales_cong_no_kh

3.3.3 Theo dõi công nợ

sales_theo_doi_cong_no

3.3.4 Quản lý phiếu thu

sales_quan_ly_phieu_thu_danh_sach

Danh sách phiếu thu

sales_quan_ly_phieu_thu_chi_tiet

Chi tiết phiếu thu

3.3.5 Quản lý phiếu chi

sales_quan_ly_phieu_chi_danh_sach

Danh sách phiếu chi

sales_quan_ly_phieu_chi_chi_tiet

Chi tiết phiếu chi

Xem demo tại đây