Phần mềm quản lý sản xuất

I. Giới thiệu
Phần mềm quản lý sản xuất với các tính năng đa dạng, dễ sử dụng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phần mềm có thể triển khai trực tuyến, hoặc cài trên từng máy khách hàng phù hợp với qui mô sản xuất, kinh doanh của từng khách hàng. Truy cập phần mềm bằng trình duyệt, tương thích trên web, máy tính bảng, smartphone.
Các tính năng nổi bật của phần mềm quản lý sản xuất:
– Tổ chức sản phẩm thành nhiều bậc khác nhau (Sản phẩm chính, các bộ phận,..)
– Tính định mức, nhu cầu vật tư, thành phẩm phụ của sản phẩm cho một đơn hàng
– Theo dõi đơn hàng vật tư, thành phẩm phụ từ NCC, đơn vị gia công
– Theo dõi kế hoạch sản xuất
– Quản lý tồn kho vật tư, thành phẩm chi tiết tới LotNo
– Theo dõi thu, chi, công nợ KH, NCC

II. Tính năng
1. Quản lý bán hàng, định mức sản phẩm
– Quản lý đơn đặt hàng từ khách hàng

– Chi tiết đơn đặt hàng

– Quản lý định mức vật tư cho đơn hàng

– Quản lý định mức thành phẩm phụ cho đơn hàng

2. Quản lý sản xuất
– Quản lý kế hoạch sản xuất cho đơn hàng
– Quản lý kế hoạch sản xuất cho từng sản phẩm

– Theo dõi tiến độ sản xuất

3. Quản lý mua hàng, vật tư
– Quản lý đơn mua hàng, vật tự

– Tạo đơn mua hàng vật tư từ đơn hàng khách hàng

– Theo dõi tiến độ giao hàng từ nhà cung cấp

4. Quản lý kho

4.1 Kho vật tư
– Tồn kho vật tư

– Kiểm kê kho vật tư

4.2 Kho QC

4.3 Kho thành phẩm

5. Quản lý tài chính, công nợ
– Quản lý thu chi
– Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp

6. Hệ thống báo cáo

7. Quản trị hệ thống
– Quản lý người dùng truy cập hệ thống
– Phân quyền truy cập theo chức năng

III. Demo
1. Quý khách hàng có thể xem bản demo theo thông tin sau:
– Url: http://sanxuat.osales.vn
– User: demo
– Pass: demo123
2. Vui lòng liên hệ (0938.203.609 A Ngưu) để được giới thiệu, demo chi tiết chương trình