Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến

I. Giới thiệu
Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến là giải pháp toàn diện cho công tác quản lý học viên, ngân hàng câu hỏi – hỗ trợ hình ảnh, công thức trong câu hỏi, ra đề và thi trắc nghiêm trực tuyến. Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến phù hợp cho các tổ chức thực hiện việc tổ chức thi đánh giá học viên.
II. Tính năng
1. Công tác quản lý
– Quản lý danh sách học viên

– Quản lý môn học

– Quản lý bài học

– Quản lý chuyên đề bài học

2. Ngân hàng câu hỏi
– Quản lý câu hỏi

– Nhập câu hỏi từ file

3. Ra đề
– Quản lý bộ đề thi

– Ra đề (thiết lập ma trận kiến thức, trộn đề tự động,..)

4. Tổ chức thi
– Quản lý các kỳ thi

– Điều hành buổi thi

–  Thí sinh làm bài

5. Kết quả thi
– Xuất kết quả thi

III. Demo

Vui lòng liên hệ A. Ngưu (0938.203.609 – nguund@qtsoftware.vn) để demo phần mềm!